Plastieni rad pp

Trenutno, metalurgija je deo koji razume ne samo procese plastiènog oblikovanja i osnivanja, veæ i fokusira na prouèavanje struktura u makro moæi. Na trenutnom kraju, eksperimenti se obièno izvode na metalografskim mikroskopima.

https://neoproduct.eu/ba/titan-gel-efikasna-metoda-koja-povecava-velicinu-vaseg-penisa/

Mikroskopija je podruèje koje se pojavilo pre nekoliko stotina godina. A tek relativno nedavno su se mikroskopi drugaèije koristili u metalurgiji. U sadašnjosti su neophodni za knjigu s inženjerijskim sredstvima. Trenutno su metalurgijski mikroskopi veoma èesti u ovoj oblasti, koji se, izmeðu ostalog, rotira za traženje metalnih defekata ili njihovih otkriæa. Postoji ista metoda slikanja koja se obavlja na neprozirnim uzorcima. Metallografski mikroskopi ukljuèuju, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope, koje æe kupiti za analizu atomske strukture i svetlosne mikroskope, koje karakteriše niže uveæanje. Zapažanja koja se sprovedu korišæenjem ovih alata su veoma važna, jer zahvaljujuæi ovome možemo pronaæi novi naèin za mikrokrekivanje ili zapoèinjati ih. Moguæe je izraèunati fazni doprinos kao i taèno odreðivanje pojedinaènih faza. Zahvaljujuæi tome, u moguænosti smo da odredimo broj i vrstu ukljuèivanja i mnoge druge važne komponente iz oblasti metalurgije. Na primer, èesto mikroskopska opažanja novonastalog materijala omoguæavaju specifièno posmatranje materijalne strukture, zahvaljujuæi kojoj u perspektivi možemo izbjeæi mnoge neželjene neuspjehe.

Upotreba metalografskih mikroskopa je izuzetno važna, jer zahvaljujuæi tome lako možemo pronaæi nedostatke u materijalu. Ali da je to rukovanje ovim standardom opreme je opasno. Od ovog ispitnog faktora, samo to kvalifikovane osobe treba da ga obavljaju.