Raeunarski program razlieito

Sistem enova 365 je softver ERP klase, koji je na kraju izmišljen kako bi se poboljšala operativna efikasnost kompanije. Prema podacima proizvoðaèa, sistem enova 365 koristi više od osam hiljada poljskih kompanija!

Enova leži u mnogim potrebama ovih preduzeæa.Multifunkcionalnost vam omoguæava da precizno obrišete traženu funkcionalnost. Modularnost omoguæava rad i oduzimanje moguænosti sistema, èineæi važnim prelazak sa linija verzija u napredne funkcionalnosti.Sistem omoguæava potpunu mobilnost.Radi sa platformom Windows 7 i nanjim i omoguæava vam da ga koristite na tabletu.Druge dostupne opcije su akcija na pametnom telefonu ili putem web pregledaèa.Sistem omoguæava potpunu zaštitu i izdavanje zadataka.Operatori se dodjeljuju iz statusa aplikacije. Faza sprovoðenja aktivnosti treba proveriti u bilo kom trenutku. Time se u praksi izbjegava usporavanje i pronaðe nedostajuæe dokumente.

Enova sistem se izdaje u tri tipa.1. Standardna kupovina licenci - zaustavlja se sa kvalitetom klijenta zajedno sa naèinom njegovog ažuriranja. Idealna opcija za kompaniju uz pomoæ ili lizing.2. Iznajmljivanje softvera - cijena je u potpunosti plaæena za pretplatu za odabrane artikle iz sistema. Dobar izlaz za decu i mala preduzeæa.3. Zakup sistema i infrastrukture - celokupni servis obavlja isporuèilac. Komponente se iznajmljuju zajedno sa serverom, ažuriranjem i rezervnim kopijama. Telo je uvereno u cilj odmah! & Nbsp; Savršeno rešenje za krase koje ne žele da ulažu u IT objekte.

Enova sistem priprema Soneta sp. Z o.o.Kompanija je planirana 2002. godine, zahvaljujuæi korištenju struènih informacija i dobre usluge, postigla je uspjeh na tržištu.Sonetova misija je da prodaje softver koji stvara partnera i klijente koji postižu najveæu efikasnost u korišæenju informacionih tehnologija, neophodnih za postizanje poslovnog uspeha.Kompanija je socijalno zaposlena i jaèa institucije kao što su "Wiosna" i "Mimo anyna od strane Anna Dymna".